විදේශ ශිෂ්‍යත්ව

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප වර්ධනය කිරීම සඳහා මෙන්ම අනෙකුත් රටවල් සමඟ අත්දැකීම් හා දැනුම බෙදා ගැනීම සඳහා පිරිස් හා පුහුණු අංශය මඟින් වාර්ෂිකව විදේශ පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කරනු ලැබේ. මෙයට අමතරව, බාහිර සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, විශ්ව විද්‍යාල වැනි බාහිර අංශයන් හරහා සැලසෙන විදේශ පුහුණු වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය කිරීමෙහි ලා පිරිස් හා පුහුණු අංශය දැඩි උනන්දුවක් දක්වයි. බස්නාහිර පළාත් සභාවේ 200ට ආසන්න නිලධාරීන් සංඛ්‍යාවක් විදේශ පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වන අතර මෙම ධාරිතා සංවර්ධන අවස්ථා සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා රුපියල් 30,000.00 අධික මුදල් ප්‍රමාණයක් වාර්ෂිකව වෙන් කරනු ලැබේ.

Latest Foreign Training Programs

NoDescriptionDownload
151Epidemiological Intelligence & Management Programme From 01st to 19th October 2018 – MalaysiaDownload
1502018 Seminar on Promoting Maternal and Child Health for Developing Countries From 11th to 25th July 2018 – ChinaDownload
149Preventive Medicine Learn from Countermeasuresures of Non Communicable Disease(NCDs) in Remote Island Regions From 24th October to 18th November 2018 – JapanDownload
148Gender Equality and Woman Empowerment: Sharing Good Practics and Experiences of Thailand From 01st to 12th Octomber 2018 – ThailandDownload
147Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) Scholarships for International StudentsDownload
146Rural Transformation Programme From 02nd to 13th September 2018 – MalaysiaDownload
145Lifestyle – Related Diseases Prevention – From 14 October – 4 November 2018 – JapanDownload
144Road Maintenance(B) From 12th September – 20th October 2018 – JapanDownload
143NUFFIC Scholarship Scheme – Government of NetherlandsDownload
142Scholarship for Post Graduate Studies at the University of Malta Academic Year of 2018/2019Download
141Strengthening of Policy on Aging in Asia – Challenges of Aging Societies and Policy Responses From 04-17 November 2018 – Japan
Download
140Invitational Capacity – Building Program in Employment Policy for ASEAN Local Government Officials From 01st July to 14th July 2018 – KoreaDownload
139Master of Infrastructure Planning & Development From 01st August 2018 to 31st December 2019Download
1382018 seminar on Water Conservancy Projects & Socioeconomic Development for Developing Countries From 08th May to 28th June 2018 – ChinaDownload
1372018 Seminar on Water Resources Management & Small Hydropower Development for the Countries under Belt & Road Initiative – from 15th May to 04th June 2018 – ChinaDownload
1362018 Training Courses & Seminars for Developing Countries – ChinaDownload
135International Certificate Course in Property Valuation From 09th July to 27th July 2018
– Malaysia
Download
134Global IT Technology Program – 2018 Fall Semester – KoreaDownload
133Master’s Degree Program in Global Education Leadership – From 01st August 2018 – 20th
December 2019, Korea
Download
132Master’s Degree Programme in Regulation Management for Economic Development From 1st August 2018 – 27th December 2019Download
131Master’s Degree Programme in Techno – Enterpreneurship Competency Based on EE & ICT Convergence – From 06th August 2018 – 05th January 2020Download
1302018 Seminar on Traditional Chinese Medicine for Developing Countries From 27th March to 16th April 2018 – ChinaDownload
129Master’s Degree Program on Urban Aministration and Planning (MAUP) From August 2018 to August 2020 – KoreaDownload
128Education Finance and Administration : Focused on Basic Education Quality, Internal Efficiency and Equity From 3rd June – 14th July 2018 – JapanDownload
1272-Year Graduate Course in Fisheries From September 2018 to August 2020 – Korea
Download
126Knowledge Co-Creation Program – Local Governance 15th May 2018 – 22nd June 2018 – Japan KnowledgeCo-CreationProgramDownload
125Empowering Persons with Disabilities & Special Needs – From 07th to 11th May 2018 – SingaporeDownload
124Australian Awards Scholarships(AAS) – Intake for Academic Year 2019Download
123Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management – From 19th November to 14th December 2018, ThailandDownload
122Community Health Volunteer as Agent of Health Promotion and Disease Prevention – From 02nd to 20th July 2018, ThailandDownload
121Korean Government Scholarships for Master’s Degree Programmes(2018 NIIED GKSKGSP) by KDI SchoolDownload
120Rural Development through Creating Agricultural Value Chain (Value Addition to Agriculture and Livestock Products) From 12 June – August 2018 – JapanDownload
119Master’s Degree -“Flood Disaster Risk Reduction” – From 30 September 2018 – 13 September 2019 – JapanDownload
118Moving Local Agricultural Products from Self-Sufficiency Production and Household Consumption to Market by “Sufficiency Economy” Approach – from 8th October to 02nd
November 2018, Thailand
Download
117School Health(A) – From 17 May to 23 June 2018 – JapanDownload
116Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches – From 16th July to 4th August 2018, ThailandDownload
115Australian Awards Scholarships(AAS) – Intake for Academic Year 2019Download
1142018 KOICA Scholarship Program for Master’s DegreeDownload
113YOKOHAMA National University(YNU)-Graduate School of Urban Innovation, 02 Years Master Degree Program in Infrastructure Management Urban Innovation From October 2018-September 2020Download
112Health Promotion and Health Care Management for Preschool Children From 04th to 29th June 2018, ThailandDownload
111Sustainable Animal Production and Resource Management for Sustainable Agriculture and Food Safety From 18th June to 13th July 2018, ThailandDownload
110Toward a one Health Approach to Antimicrobial Resistance From 04th to 29th June 2018 – Thailand
HealthApproach2018_Thailand
Download
109Modern Technology for Sustainable Agricultural Systems(MoTSAS) From 15th June to 05th July 2018 ThailandDownload
108Food Security-Postharvest, Processing and Quality Assurance of Selected Agro-Industrial Products-From 29th May to 27th June 2018-ThailandDownload
107Management of Antiretroviral Treatment(ART) and Long-term Adherence to ART From 15th to 26th May 2018 – ThailandDownload
106Japanese Government (MEXT) Scholarship for 2018 (Teacher Training Students) From October
2018 to March 2020 – Japan
Download
105Master’s Program in Economic and Public Policy(PEPP) – 2018/2020 JapanDownload
104Undergraduate Scholarship Programme for Excellent Forign Students:EFS(U) 2018 – June – ThailandDownload
103Best Available Technique (BAT) and Best Environmental Practice (BEP) under the Context of United Nations Industrial Development Organizaion (UNIDO)-From 15th October to 02nd November 2018 – ThailandDownload
102Strengthening Health System: Key Contributing to Sustainable Development Goals (SDGs) – From 28th May to 22nd June 2018 – ThailandDownload
101Tropical Medicine, Community Health Care and Research – From 5th March to 01st April 2018, ThailandDownload
100Sexuality Transmitted Infections Case Management Skills – From 05th to 16th March 2018, ThailandDownload
99Towards Low Carbon Socity via Holistic Environmental Engineering Approch – From 12th to 23rd March 2018, ThailandDownload
98Public Administration & Governance – from 15th to 18th January 2018 – SingaporeDownload
97KOICA Global Fellowship Program for 2019Download
96Knowledge Co-Creation Program:Regional Economic and social vitalization through tourism development:Regional branding and marketing in Hokkaido From 28th January to 24th February 2017 – JapanDownload
95Water & Waste Water Management – from 3rd to 07th November 2017 Download
94Strengthening Social Health Protection towardsDownload
93Bridge Maintenance From 25th February – 24th March 2018 – JapanDownload
92Climate Change Adaptation Strategies From 11th to 15th December 2017 – SingaporeDownload
91MA in Policy Economics – Center for Development Economics at Williams College From August 2018 to June 2019Download
90KDI School Degree Programmes – Admissions for Spring 2018Download
895 Year Ph.D.Programs (G-Cube) – JapanDownload
88IMF Macroeconomic Policy Programme(GRIPS) From 2018-2019-JapanDownload
87One Year Master’s Programme of Public Policy(MP1) – From 2018-2019 – Japan
Two Year Master’s Programme of Public Policy(MP2) – From 2018-2020 – Japan
Download
86Dr. Lee Jong – Wook Fellowship 2017 Invitation Plan: Training Course for High-Level Officials – For to WeeksDownload
85Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship Programs (JDS) Call for applications for the Academic Year 2018Download
84Lifestype-Related Diseases Prevention(B),From 12th November – 17th December,2017 -JapanDownload
83Intellectual & Development Disabilities in Community Activities From 08th January 2017 – 18th February 2017 – Japan From 18th February 2018 – 03rd March 2018 – CambodiaDownload
82Regional Training Programme on Solid Waste Management & Reduction of Marine Litter – From 09th to 13th October 2017 – SingaporeDownload
81Read Maintenance – From 15th November to 23rd December 2017 – JapanDownload
802017 Seminar on Application and Techniques of High-End Medical Equipments for Developing Countries – From 09th to 28th August 2017 – ChinaDownload
79Promotion of Social Participation of Persons with Disabilities through Sports – From 24th September – 25th October, 2017 – JapanDownload
78Enhancement of Solid Waste Management Capacity(Advance, Planning & Policy)(B) From 23rd October to 18th November 2017 -JapanDownload
77Sufficiency Economy – From Theory and Practices to Standardization – From 04th to 23rd December 2017, ThailandDownload
76Waste Magagement and Wastewater Treatment for Sustainability – From 9th to 28th November, ThailandDownload
75Best Available Technique (BAT) and Best Environmental Practice (BEP) under the Context of United National Industrial Development Organization(UNIDO)Download
74Biodiversity Conservation: Wetland Manangement From 25th to 26th September 2017- SingaporeDownload
73Sewerage and Urban Drinage Management From 24th September to 2nd December 2017 – JapanDownload
72Visiting Researcher Program – Bishop Williams Memorial Fund 2018/2020 – JapanDownload
71Hospital Management(C) From 30th October to 09th December 2017 – JapanDownload
7017-AG-11GE-SMN-A: Study Mission to a Nonmember Country on Enhancing Access for Agrifood Products: Munich and Cologne, German 9-14 October 2017Download
6917-AG-40-GE-CON-A:2nd International Conference on Biofertilizers and BiopesticidesDownload
68Maintenance Operation and Management of Irrigation Facilities – From 15th October – 09th December, 2017 – JapanDownload
67Cattle Management for Milk and Meat Production using Regional Resources – From 19th September to 18th November, 2017 – JapanDownload
66Diversified Farming Practices using Participatory Approach for Food Security and Safety From 24th September to 15th October 2017, ThailandDownload
65Operation Maintenance of Sewerage System From 20th August to 05th October 2017 – JapanDownload
64Rural Transformation Program From 10th to 21st September 2017- MalaysiaDownload
63Health Administration From July 2017 for a period of three months -KoreaDownload
62Read Maintenance – From 30th August – 07th October, 2017 – JapanDownload
61Local Industry Development in Agricultural Regions by Strengthening Capacity of Management and Marketing (A) – From 11th September – 14th October, 2017 – JapanDownload
60Good Animal Husbandry Practices(GAHP): Inspection & Certification services of DVS – From 31st July to 11th August 2017, MalaysiaDownload
59Hospital Management – From 21th August – 30th September, 2017 – JapanDownload
57Introduction to Industrial Radiographic Testing Technology – From 24th to 30th July 2017, MalaysiaDownload
58Epidemiological Intelligence & Management Programme – From 11th to 29th September 2017, MalaysiaDownload
56JICA Young Leaders Training Program-Lifestyle Related Diseases Prevention From 25th June to 12th July 2017-JapanDownload
55Foreign Training Programs for Officials of All Island ServicesDownload
54Advancement of Solid Waste Management Technologies From 09th July to 09th September 2017 – JapanDownload
53Capacity Development Programme on National Territorial Policy Responding to Cimate Change From 06th July to 22nd July 2017 – KoreaDownload
5216-AG-36-GE/SPP-OSM-B:Multicountry Observation Study Mission on Innovations in Food Value Chain Management 15-20 May 2017-Tokyo, JapanDownload
51Master’s Degree Programme in Integrated Chemical & Environmental Technology From 17th August 2017 to 31st March 2019 in KoreaDownload
502017 Training Program on Diagnosis and Treatment of Cardiovascular Diseases for Developing Countries-From 12th April
to 10th June 2017-China
Download
492017 Training Program on Technology of Acupuncture and Tuina for Developing Countries From 12th April to 06th June 2017 -ChinaDownload
482017 Training Program on Technology of Traditional Chinese Medicine for the Key
Cooperation Countries of Developing Countries – from 12th April to 10th July 2017 –

China

Download
47Smart Nation:Strategy to Implementation – From 12th to 16t June 2017 – SingaporeDownload
462017 Seminar for Entry – Exit Animal Quarantine Officials from Developing Countries From 07th to 27th April 2017 – ChinaDownload
452017 Seminar on Agricultural Products Processing & Export Developing countries From 06th to 26th April 2017 – ChinaDownload
44Post – harvest technology of fruits & vegitables crops for developing countries From 22nd May to 02nd June 2017 – ThailandDownload
43Rural Development through Creating Agricultural Value Chain – From 20th June to 26th August 2017, JapanDownload
422017 Seminar on Malaria Control for Developing Countries From 25th April to 15th May 2017 – ChinaDownload
412017 Seminar on Soybean Production & Processing Technology Industrial Capacity Building for Asian & African Countries From 14th April to 04th May 2017 – ChinaDownload
402017 Training Course on Agricultural Products Circulation Technology for Developing Countries From 28th April to 26th June 2017 – ChinaDownload
39The Thailand International Postgraduate Programme (TIPP) – Document Set3Download
38Seminar on Biogas Industry Promotion & Management for Developing Countries in 2017 – From 07th to 27th April 2017Download
372017 Seminar on Cerebral Diseases Control & Prevention for Developing Countries – From
6th April to 5th May 2017
Download
36Seminar on Soil & Fertilizer Comprehensive Management and Utilization for Developing
Countries – From 29th March to 27th April 2017
Download
35Training Course on Empowering Woman through Family Planning and Economic Development Interventions – From 15th May to 19th May 2017 – IndonesiaDownload
34Quality Improvement of Health Service through KAIZEN Approach From 13th August to 09th September 2017 – JapanDownload
332017 Seminars in ChinaDownload
32The Thailand International Postgraduate Programme(TIPP) Academic Years 2017/2018 – Document Set 2Download
31The Thailand International Postgraduate Programme(TIPP) Academic Years 2017/2018 – Document Set 1Download
30Australian Awards Scholarships Intake for Academic Year 2018 – AustraliaDownload
292017 Seminar on China’s Experience in Reform & Opening – up for Developing Countries From 16th March to 05th April – ChinaDownload
2821st Century Teacher Education From 15th to 19th May 2017 – Singapore
Download
27Master Course on Flood Disaster Risk Reduction From 01st October 2017 to 15th September 2018 – JapanDownload
26Lifestyle-Related Diseases Prevention From 07th May to 11th June 2017-JapanDownload
25Green Energy for Low Carbon Society From 15th to 29th May 2017- ThailandDownload
24Strengthening Health System: The Key Contributing to achive Sustainable Development
Goals(SDGs) From 01st to 26th May 2017 – Thailand
Download
23Management of Antiretroviral Treatment and Long – Term Adherence to ART From 15th to 26th May 2017- ThailandDownload
21Master’s Degree Programme in Finance From 17th August 2017 – 31st March 2019-KoreaDownload
22Sustainable Community-Based Ecotourism Development From 30th April to 17th May 2017, ThailandDownload
20Master’s Degree Programme in Agricultural Processing & Marketing – From 17th August 2017 – 31st March 2019 – KoreaDownload
19Master’s Degree Programme in Atmospheric Environment – From 20th August 2017 – 20th February 2019 – KoreaDownload