වැඩසටහන්

2017 / 101මූලික විමර්ශන පැවැත්වීම හා චෝදනා පත්‍ර සැකසීම
2017 / 102විධිමත් විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීමේ ක්‍රියාවලිය.
2017 / 103පළාත් සභා අතර දැනුම සහ අත්දැකීම් හුවමාරුව
2017 / 201ව්‍යාපෘති සැලසුම්කරණය හා මෙහෙයවීම.
2017 / 301ප්‍රසම්පාදන කාර්ය පටිපාටිය – වැඩ (ඉදිකිරීම්)
2017 / 302ප්‍රසම්පාදන කාර්ය පටිපාටිය – (සැපයීම්)
2017 / 303වත්කම් කාර්ය පටිපාටිය
2017 / 304මූලික ගිණුම් ප්‍රවර්ධනය
2017 / 305ගිණුම් කටයුතු ප්‍රවර්ධනය
2017 / 306විශ්‍රාම වැටුප් කාර්ය පටිපාටිය.
2017 / 307වැටුප් පරිවර්තන සැකසීම( අදියර 1)
2017 / 308වැටුප් පරිවර්තන සැකසීම( අදියර 11)
2017 / 309කාර්යාල ක්‍රම.
2017/ 310ආයතන සංග‍්‍රහයේ මූලික විධි විධාන
2017 / 311පෞද්ගලික ලිපි ගොනු යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යාම.
2017 / 312යහපාලන මූලධර්ම
2017 / 313රාජ්‍ය විගණනය හා අභ්‍යන්තර විගණනය.
2017 / 314විනය කාර්ය පටිපාටි කළමනාකරණය.
2017 / 315අධීක්ෂණ කළමනාකරණය
2017 / 316පරිපාලනය සඳහා නීතිය
2017 / 317වාහන හා යන්ත්‍රෝපකරණ පාලනය
2017 / 401ප්‍රාථමික සේවා කාර්ය ප්‍රවර්ධනය
2017 / 402රියදුරු කාර්ය ප්‍රවර්ධනය.
2017 / 501 තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පණත පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම
2017 / 502 කයිසන් සංකල්පය
2017 / 503එස් 5 සංකල්පය
2017 / 504හරිත ඵලදායිතාවය
2017 / 505තත්ව වර්ධන කව
2017 / 506සන්නිවේදන කුසලතා ප්‍රවර්ධනය.
2017 / 507කාල කළමනාකරණය.
2017 / 508පෞරුෂත්ව සංවර්ධනය.
2017 / 509ශාරීරික හා මානසික සුවය තුලින් වැඩ ලෝකය ජය ගැනීම
2017 / 510පාරිභෝගික සබඳතා කළමනාකරණය
2017 / 511ධනාත්මක ආකල්ප සංවර්ධනය
2017 / 512සංගීත රසාස්වාදය
2017 / 513සෞඛ්‍යමත් විශ්‍රාම දිවියකට පෙර සූදානමක්
2017 / 515නවක නිලධාරි සේවාරම්භක පුහුණුව