වැඩසටහන්

2018 / 101මූලික විමර්ශන පැවැත්වීම හා චෝදනා පත්‍ර සැකසීම
2018 / 102විධිමත් විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීමේ ක්‍රියාවලිය.
2018 / 103පළාත් සභා අතර දැනුම සහ අත්දැකීම් හුවමාරුව
2018 / 201ව්‍යාපෘති සැලසුම්කරණය හා මෙහෙයවීම.
2018 / 301ප්‍රසම්පාදන කාර්ය පටිපාටිය – වැඩ (ඉදිකිරීම්)
2018 / 302ප්‍රසම්පාදන කාර්ය පටිපාටිය – (සැපයීම්)
2018 / 303වත්කම් කාර්ය පටිපාටිය
2018 / 304මූලික ගිණුම් ප්‍රවර්ධනය
2018 / 305ගිණුම් කටයුතු ප්‍රවර්ධනය
2018 / 306විශ්‍රාම වැටුප් කාර්ය පටිපාටිය.
2018 / 307වැටුප් පරිවර්තන සැකසීම( අදියර 1)
2018 / 308වැටුප් පරිවර්තන සැකසීම( අදියර 11)
2018 / 309කාර්යාල ක්‍රම.
2018/ 310ආයතන සංග‍්‍රහයේ මූලික විධි විධාන
2018 / 311පෞද්ගලික ලිපි ගොනු යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යාම.
2018 / 312යහපාලන මූලධර්ම
2018 / 313රාජ්‍ය විගණනය හා අභ්‍යන්තර විගණනය.
2018 / 314විනය කාර්ය පටිපාටි කළමනාකරණය.
2018 / 315අධීක්ෂණ කළමනාකරණය
2018 / 316පරිපාලනය සඳහා නීතිය
2018 / 401ප්‍රාථමික සේවා කාර්ය ප්‍රවර්ධනය
2018 / 402රියදුරු කාර්ය ප්‍රවර්ධනය.
2018 / 403රියදුරු කාර්ය ප්‍රවර්ධනය – II.
2018 / 501 තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පණත පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම
2018 / 502 කයිසන් සංකල්පය
2018 / 503එස් 5 සංකල්පය
2018 / 504හරිත ඵලදායිතාවය
2018 / 505තත්ව වර්ධන කව
2018 / 506සන්නිවේදන කුසලතා ප්‍රවර්ධනය.
2018 / 507කාල කළමනාකරණය.
2018 / 508පෞරුෂත්ව සංවර්ධනය.
2018 / 509ශාරීරික හා මානසික සුවය තුලින් වැඩ ලෝකය ජය ගැනීම
2018 / 510පාරිභෝගික සබඳතා කළමනාකරණය
2018 / 511ධනාත්මක ආකල්ප සංවර්ධනය
2018 / 512සංගීත රසාස්වාදය
2018 / 513සෞඛ්‍යමත් විශ්‍රාම දිවියකට පෙර සූදානමක්
2018 / 515නවක නිලධාරි සේවාරම්භක පුහුණුව