නිලධාරී මණ්ඩලය

නම තනතුර
සිරිසොම ලොකුවිතාන මහතා නියෝජය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු)
ජෙ. ඒ. ඩී. පී. එස්. රණසිංහ මිය. අධ්‍යක්ෂක – මානව සම්පත් සංවර්ධන හා කළමනාකරණ පුහුණු ආයතනය
ඊ. බී. වින්ධ්‍යානි මිය සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පුහුණු)

කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකකය

නම තනතුර
ඩබ්.ඩී.ඕසිකා ප්‍රසාදිනී මිය පුහුණු කිරීමේ නිලධාරී
එස්.ඩී.වී. නිමාලි මිය පුහුණු කිරීමේ නිලධාරී
ඒ.පී.ආර්.එන්. හේරත් මිය පුහුණු කිරීමේ නිලධාරී

මානව සම්පත් සංවර්ධන හා කළමනාකරණ පුහුණු ආයතනය

නම තනතුර
කේ. එම්. ඩී. බන්ඩාර මහතා මහතා පුහුණු කිරීමේ නිලධාරී
ඒ. පී. ආර්. චින්තක මහතා පුහුණු කිරීමේ නිලධාරී
කේ. ඩබ්. ජේ. කාරියවසන් මහතා පුහුණු කිරීමේ නිලධාරී