නම තනතුර තොරතුරු පනතට අනුව තනතුර කාර්යාලීය දුරකථන අංකය
සිරිසෝම ලොකුවිතාන මහතා නියෝජය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු) අභියාචනා නිලධාරී 011 2690058
කේ. ඩී. වයි. බිමාලි මිය සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස්) තොරතුරු නිලධාරී 011 2694049
ඊ. බී. වින්ධ්‍යානි මිය සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පුහුණු) සහාය නිලධාරී 011 2672169