නම තනතුර තොරතුරු පනතට අනුව තනතුර කාර්යාලීය දුරකථන අංකය
පාලිත නානායක්කාර මහතා නියෝජය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු) අභියාචනා නිලධාරී 011 2092631
කේ. ඩී. වයි. බිමාලි මිය සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස්) තොරතුරු නිලධාරී 011 2092634
එච්. ඩී. පී. ජයරත්න මහතා පරිපාලන නිලධාරි සහාය නිලධාරී 011 2092635