බස්නාහිර පළාත් කළමණාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකකය

බස්නාහිර පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකකය බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු නිලධාරීන්ගේ දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප වර්ධනය කිරීම උදෙසා ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධානතම ආයතනය වේ.

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 12/90 අනුව පිහිටුවා ඇති, රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 14/90 හා 10/2001 අනුව වැඩි දියුණු වූ බස්නාහිර පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකකය ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ ස්ථාපනය කොට ඇත. වසරකට පුහුණු වැඩසටහන් 150කට වැඩි සංඛාවක් පවත්වමින් නිලධාරීන් 5000කට වැඩි පිරිසකට පුහුණුව ලබා දෙන මෙම ඒකකය වසරින් වසර විවිධ වූ නව පුහුණු වැඩසටහන් හදුන්වා දෙමින් බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු කාර්ය මණ්ඩලයෙහි සේවය වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව සිදු කිරීමට අවශ්‍ය මග පෙන්වීම සඳහා කැපවී සිටින්නෙමු.

අපගේ කාර්යයන්

  • සියළුම කාර්ය මණ්ඩලයන් සඳහා පුහුණු අවශ්‍යතාවන් හදුනාගෙක වැඩසටහන් සැකසීම හා පැවැත්වීම.
  • තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම ලබා දීම සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතන වෙත යොමු වන නිලධාරීන් සඳහා ප‍්‍රතිපාදන ලබා දීම.
  • භාෂා ප‍්‍රවීණතාවය සඳහා මූල්‍ය පහසුකම් සැලසීම.
  • බස්නාහිර පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකකය මගින් ආවරණය නොවන අත්‍යවශ්‍ය පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා බාහිර ආයතනයන්ට යොමුවන නිලධාරීන්ට ප‍්‍රතිපාදන ලබා දීම
  • ඩිප්ලෝමා, පශ්චාත් උපාධි සඳහා ප‍්‍රතිපාදන ලබා දීම
  • අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු සඳහා විශේෂ පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා ප‍්‍රතිපාදන නිකුත් කිරීම
  • විදේශ ශිෂ්‍යත්ව සඳහා පහසුකම් සැපයීම.

මානව සම්පත් සංවර්ධන හා කළමනාකරණ පුහුණු ආයතනය