පුද්ගල සම්පත් දායකයන්

Chief Secretary (Retired)

විශ්‍රාමික ප්‍රධාන ලේකම්

Name Designation
1 Mr. Piyathissa Ranasingha Retired Secretary to the Ministry
2 Mr. A Ramanayaka Retired Secretary to the Ministry (W.P)
3 Prof. E.G. Ubayachandra
4 Mr. Senaka P. Silva Colombo Kachcheriya
5 Mr.Sumith Nishantha Perera Director (Planning)
Ministry of Local Government (W.P)
6 Mr.P.D.N.R.Karunarathna Chief Internal Auditor
District Secretariat – Kegalle
7 Mrs. Champika Pathirana Director (Internal Audit- W.P)
8 Mr. Dunil Heiyanthuduwa Accountant
Ministry of Education
9 Mr. Lasantha Gamage Accountant
Department of Industries  (W.P)
10 Mrs. J.A.C.C.A. Ganepola Accountant
Department of Health (W.P)
11 Mr.S.D. Nandaka Accountant
Land Use Policy Planning Department
12 Mr. Dhammika Muthugala Municipal Commissioner
Dehiwala Mount Lavinia  Municipal Council
13 Mr.B.A.A.Jayawardana Administrative Officer (Retired)
14 Mr. Sunil Jayalath District Secretary – Gampaha
15 Mr.W.A. Jayasundara Senior Advisor
Sri Lanka Institute of Development Administrative
16 Mr.W.P. Gunapala Director, Ministry of Rural Development
17 Mr.W.A.Weerathunga Administrative Officer (Retired)
18 Mr. Palith Abeyawardana Legal Officer
Department of Local Government
19 Dr. Aruna S. Gamage University of Sri Jayawardanapura
20 Mr.Suranga Goonawardana Senior Advisor
Sri Lanka Institute of Development Administrative
21 Mr. Ishaa Rathnakamal National Productivity Secretariat
22 Mrs. A.D.Y. Anandanee Assistant Director
National Productivity Secretariat
23 Prof.Rathnasiri Arangalla Department of Mass Communication
University of Sri Jayawardanapura
24 Prof. Kamal Waleboda Department of Media
University of Colombo
25 Mr.Darshana Sampath Somarathna Senior Lecturer
Department of Mass Communication
University of Kelaniya
26 Mr.Wijaya Wikramarathna Chief Secretary (Retired)
27 Mrs. Pradeepa Serasingha Secretary
National Education Commission
28 Mr.Nishan Sakalasooriya Senior Lecturer
38 ආචාර්යය සමන් වීරවංශ මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යය

ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය

39 මහාචාර්යය ගාමිණි ද අල්විස් මයා කලමනාකරණ හා මූල්‍ය පීඨය

කොළඔ විශ්ව විද්‍යාලය

40 ආචාර්යය අජිත් රෝහණ කොලොන්නේ කථිකාචාර්යය

ආරක්ෂක හමුදා හා ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය

බාහිර තථිකාචාර්යය

මොරටුව, කැළණිය, කොළඔ විශ්ව විද්‍යාලය

41 මේජර් ධම්මික නවරත්න සහකාර අධ්‍යක්ෂ (විශ්‍රාමික)

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය

42 මනෝ වෛද්‍ය විශේෂඥ එස්. පී. කඳපොලආරච්චි දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල ගම්පහ
43 වෛද්‍ය පාලිත සමන් ජයකොඩි වතුපිටිවල මූලික රෝහල
44 වෛද්‍ය පී. ඒ. ඩී. ප්‍රේමරත්න මූලික රෝහල ගම්පහ
45 කේ. එම්. ආරියරත්න බණ්ඩාර මයා මනෝ උපදේශක

වතුපිටිවල මූලික රෝහල

46 දර්ශන සම්පත් සෝමරත්න මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යය

ජන සන්නිවේදන අධ්‍යයන අංශය

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය

47 ආචාර්යය අරුණ එස්. ගමගේ මයා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
48 සී. එන්. වික්‍රමසිංහ මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යය

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය

49 කේ. කේ. ධනසිරි මයා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (විශ්‍රාමික)
50 ආචාර්යය ඒ. ඩබ්. කේ. ඩබ්. සුභසිංහ මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යය

සමාජ විද්‍යා අංශය

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය

51 මේජර් ධම්මික නවරත්න සහකාර අධ්‍යක්ෂ

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය

52 මහානාම වික්‍රමසිංහ මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යය

සෞන්දර්යය විශ්ව විද්‍යාලය

53 සංගීත විශාරද සුදත් සමරසිංහ මයා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

මහරගම

54 අරුණ ප්‍රියන්ත ධර්මපාල මයා තථිකාචාර්යය

සෞන්දර්යය කලා විශ්ව විද්‍යාලය

55 ශ්‍රීනාත් චන්ද්‍රසේකර මයා කථිකාචාර්යය

සෞන්දර්යය කලා විශ්ව විද්‍යාලය

56 එච්. ඒ. මලික් අනුරාධ මයා බාහිර කථිකාචාර්යය

සෞන්දර්යය කලා විශ්ව විද්‍යාලය

57 සංගීතවේදි කිත්සිළු වික්‍රමසිංහ මයා
58 සුනිල් අබේවර්ධන මයා ආණ්ඩුකාර ලේකම් (බ.ප.) (හිටපු)
59 එස්. ජී. විජයබන්දු මයා ලේකම්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය (බ.ප.)

60 බන්දුල ප්‍රේමකුමාර මයා නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය)
61 කපිල ජනක බණ්ඩාර මයා අධ්‍යක්ෂ

ධීවර අමාත්‍යාංශය

62 ආචාර්යය සමන් වීරවංශ මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යය

ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය

63 ප්‍රදීප් ඉමාල් ගුණවර්ධන මයා නියෝජ්‍ය පාලක

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

64 විජය වික්‍රමරත්න මයා විශ්‍රාමික ප්‍රධාන ලේකම්
65 සුනේත්‍රා පතිරත්න මිය අධ්‍යක්ෂ(අයවැය)
66 ඒ. එම්. එස්. මල්කාන්ති මිය ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි
67 ක්‍රිස්ටිලාල් ප්‍රනාන්දු මයා අතිරේක ලේකම්, සමාජ සේවා අමාත්‍යාංශය